• RSS订阅 加入收藏  设为首页
小学教育

看拼音写汉字练习

时间:2013/1/12 23:33:13   作者:小利子   来源:正势利   阅读:1141   评论:1
内容摘要:人教版小学语文三年级上册拼音填汉字1、píng bà chuān dài zhāo hū hú dié kǒng què wǔ tóng zhōng cū zhuàng( ) ( ) ( ) ( ) ( ...

人教版小学语文三年级上册拼音填汉字

1píng bà  chuān dài   zhāo hū   hú dié  kǒng què wǔ  tóng zhōng   cū zhuàng

(      )  (      )   (      )  (      ) (         )  (        )        

fèng wěi zhú   dǎ bàn  huān chàng  piāo yáng  jìng lǐ  hào qí  yóu xì  gǔ lǎo

(           ) (       ) (       ) (         ) (      )(      )     )(    

zhāo yǐn  rè nào   jié bái   yáo huàng

     )(      )(      )(         

2wán shuǎ    shǐ jìn   róng máo   zhè xiē  jiǎ zhuāng   diào yú  shèng kāi

(           )  (      )  (      )  (      )  (       )  (       )       

guān chá    huā bàn   hé lǒng   shǒu zhǎng   yǒu qù   cháo dài  

(       )  (      )  (      )  (         )  (       )       

yī běn zhèng jīng    yǐn rén zhù mù

(                )  (              ) 

3fēng dǐng  sì hū   bái fà cāng cāng  zán men  fèn lì  biàn zi  yǒng qì     (           )(      ) (                 ) (      ) (       ) (       )     

jū rán    hū rán     zhōng yú   jué xīn  lì liàng   pá shān

(      ) (        )  (      )  (       ) (       )      

 5yǎng wàng   jiāo wài  sàn bù   xiōng pú   miàn bāo zhā   huò zhě

(        )  (       ) (      )  (        ) (           )  (         )

 kě xī   gǎn kuài   dī tóu   chéng shí   huān kuài  yán hán  zì yán zì yǔ

(      ) (       ) (      )  (        ) (       )  (        )         

kěn dìng   guǒ rán   huān bèng luàn tiào

(       ) (       ) (                   )

6tū rán  chē liàng  cè shēn   àn dòng   lì kè   rén xíng dào  zhào xiàng jī

(       ) (        ) (      )  (        )(       )(           )          

dǎ liang  jì zhě  zhuǎn gào bǎi nòng  zhǔn bèi jiāo juǎn   mì shū  zá zhì shè

(      ) (     ) (        ) (       ) (       ) (        )       (       )

7zhù míng  zhuō mí cáng   qí guài   dì zhì xué jiā  yán yán shí shí  lì shǐ

(       )  (            )  (       )  (             ) (             ) (     )

zhuàn lái zhuàn qù  xìng qù  píng zhěng   zhuān mén    chéng guǒ   wò chuáng 

 (                )(      ) (          ) (         )  (         )  (       )

 qiāo qiāo  duǒ shǎn  tuī dòng  lǚ xíng   kǎo chá  qín lǐng  yí jì  yán jiū(        )  (       )  (       )  (       ) (      ) (       )     )(     

zhèn jīng   jì lǜ   wò chuáng

       )(     )(        

9cù jìn  shēn rù  jì yì  yì kǒu tóng shēng   xiāng féng   jiā jié   jiā bèi (       ) (      ) (      ) (               ) (         ) (         )      yáo yuǎn    biàn dì   chā huā

(       )  (       )  (       ) 

10jīng xīn  xī wàng  yī rán  fēi wǔ  pīn mìng  bēn pǎo  dǒu dòng  xún zhǎo

(          ) (      )(       )(      ) (       ) (      )      )(      

 mò fáng   jì xù   dà jīng shī sè   qiān hū wàn huàn   chuí tóu sàng qì

(       ) (      ) (             ) (                ) (                )

11qīng liáng   shì zi   jiā jǐn  liú yì  xiān zǐ  shàn zi   bō luó  yán rè

(         )  (       )(       )(       )(      )(       )     )(     

qì wèi  yóu piào  xiāng tián  liáng shuǎng  liáng shí  yáng shù  fēng shōu

(     )(       ) (        )  (           ) (        ) (        )      

yì méi    yā lí     yóu liàng liàng

(      ) (       )  (              ) 

13zhēng qí dòu yàn   fēn fāng mí rén   zhí wù xué jiā   guān xì mì qiè

 (                  ) (             ) (                ) (                )

kūn chóng  chuán bō    yàn lì   jiāo nèn  liú xīn   sū xǐng  shī dù   shì yí

(       ) (       ) (         ) (        ) (       ) (       ) (      ) (      )

shì yìng  zhǎn shì xū yào  xiū jiàn  lù xù  dà zhì  nèi wài qiáng dà  měi mèng

 (     ) (      ) (      ) (      ) (     )    (      )(       )(       )

14zhǔn què wú wù  què què shí shí  wú lùn  shì yàn  zhǐ dài  zhèng shí     

(               ) (              ) (     ) (      ) (      ) (        )

fēi sàn  jī hū  dà gài  jiǎn shǎo  zǔ lì  yáo yuǎn  tuī cè  bāo kuò  jiǎn chá

(      )(      )(     )(         )(     )(        )(      )(      ) (       )

mí shī  yán tú  chāo cháng  jì yì lì  běn néng

(    )(       )(          )(        )(        )

15míng táng  làng fèi jìng piàn  kān shǒu  dìng shí  qīng xián fàng dà jìng

        )(      )(        )(       )(       )(       )(         

xì wēi  yuè dú  suí yì  tiáo jié  jiǎn dān  xiǎn wēi jìng  jǐ lái jǐ qù            )(      )(      )(        )(       )(              )(           

wēi shēng wù  bài fǎng  wán jù  děng dài

          )(       )(     )(      

17yuǎn jìn wén míng  xiāng jù  xué wèn  fēng chén pú pú  nà mèn  yíng hòu     

                )(       )(      )(              )(     )(      

děng hòu  zhǐ jìng  zhǎng jìn  qǐng jiào  bǎo liú  chuán shòu  jìng zhòng         )(        )(         )(        )(       )(          )(       

pǐn xíng   shān qiū

      )(       

 18yǔ zhòu  hēi àn  shàng shēng  xià jiàng  qì xī  sì zhī  jī fū  liáo kuò

      )(     )(          )(        )(    )(     )(    )(     

 xuè yè  bēn liú bù xī  mào shèng  zī rùn  chuàng zào

     )(            )(        )(     )(        

19shè jì cān jiā xióng wěi quán bù héng kuà chuàng jǔ jiǎn qīng chōng jī lì

    )(      )(       )(     )(     )(       )(        )(       

zhòng liàng  jié shěng jiān gù  měi guān shí lán lán bǎn jīng měi tú àn

         )(       )(     )(       )(      )(     )(     )(   

 qián  zhǎo  huí shǒu  yáo wàng  shuāng lóng xì zhū  cái gàn  bǎo guì yí chǎn

        )(        )(       )(                 )(      )(     )(    

xiàn chéng

        
下载地址:请点击我


标签:拼音 汉字 练习 

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息

相关评论
QQ交流群:120100441    QQ客服:49922779 闽ICP备01008686号